Anna Vissy, Anticancer Society 40-years - NOV.2016